Ενημέρωση για ερμηνευτική διάταξη σχετικά με υποχρεώσεις ελαιοτριβείων

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Κινούμενοι συνεχώς με κύριο άξονα την ικανοποίηση των πελατών μας και την έγκαιρη ενημέρωσή τους γύρω από θέματα που τους αφορούν, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δημοσίευση ερμηνευτικών διατάξεων που αφορούν οντότητες εκμετάλλευσης ελαιοτριβείων και τη συμμόρφωση του Smart LOB Application σε αυτές.

Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία μπήκαν σε ισχύ από 1.1.2015, τέθηκαν ερωτήσεις στο Αυτοτελές Τμήμα Κ.Φ.Α.Σ. σχετικά με τον τρόπο απεικόνισης των συναλλαγών τους, την αμοιβή που αφορά τα εκθλιπτικά δικαιώματα (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) και εισπράττονται σε είδος από οντότητες – εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.

Το Smart LOB Application εναρμονίστηκε φοροτεχνικά με τις νέες διατάξεις, καθώς ακολουθεί μια συνεχή διαδικασία επικαιροποίησης και ένταξης στις ανάγκες των σημερινών εμπορικών και φοροτεχνικών δεδομένων.

Με βάση, λοιπόν, τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) όπως αναφέρει ο κος Σαΐτης, του Αυτοτελούς τμήματος Κ.Φ.Α.Σ., ο εκμεταλλευτής
ελαιοτριβείου όταν αμείβεται σε είδος για τις υπηρεσίες που έχει παράσχει (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου), υποχρεούται σε έκδοση τιμολογίου προς τους αγρότες, είτε του ειδικού, είτε του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.(ν.2859/2000).

Όσον αφορά την ποσότητα του είδους που λαμβάνει ως αμοιβή, έχουμε 2 περιπτώσεις:

  1. «Εάν η συναλλαγή αφορά αγρότη ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (μη υπόχρεο σε έκδοση παραστατικού πώλησης), ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου εκδίδει παραστατικό πώλησης (π.χ. τίτλο κτήσης, τιμολόγιο αγοράς) της παρ. 10 του άρθρου 8 των Ε.Λ.Π., το οποίο μπορεί να συνενώνεται με το παραστατικό πώλησης που αφορά την προαναφερόμενη παροχή υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι στο συνενωμένο παραστατικό θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενδείξεις και πληροφορίες που αφορούν τις προαναφερόμενες συναλλαγές διακριτά (ΠΟΛ.1003/31.12.2014 άρθρο 5.13.1).
  2. Εάν η συναλλαγή αφορά αγρότη κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (υπόχρεο σε έκδοση παραστατικού πώλησης), ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου λαμβάνει τιμολόγιο. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση της προαναφερόμενης διάταξης των Ε.Λ.Π. περί αυτό-τιμολόγησης, και ως εκ τούτου να εκδίδει ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου το παραστατικό πώλησης για λογαριασμό του αγρότη του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ. Αυτό το παραστατικό πώλησης (τιμολόγιο), ομοίως δύναται να συνενώνεται με το παραστατικό πώλησης που αφορά την προαναφερόμενη παροχή υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι στο συνενωμένο παραστατικό θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενδείξεις και πληροφορίες που αφορούν τις προαναφερόμενες συναλλαγές διακριτά (ΠΟΛ.1003/31.12.2014, άρθρο 5.13.1).»

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο σχετικό δημοσίευμα του Taxheaven.

Σας παροτρύνουμε να συμβουλευτείτε το φοροτεχνικό συνεργάτη σας για το κατά πόσο και αν οι αλλαγές επηρεάζουν την επιχείρησή σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία.